Ogólne warunki gwarancji


(Sprzedawca) udziela gwarancji na okres wskazany w karcie gwarancyjnej na sprzedane urządzenie, przy założeniu maksymalnie dwuzmianowej jego pracy, licząc od daty zakupu urządzenia. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, gwarancja polega na tym, iż w przypadku wystąpienia wad fabrycznych (wadliwa konstrukcja, montaż, materiały), w okresie obowiązywania gwarancji, zapewnia się bezpłatną naprawę urządzenia. W przypadku urządzenia eksploatowanego poza granicami Polski, gwarancja ogranicza się wyłącznie do krajów Unii Europejskiej i ma jedynie zakres materiałowy, to jest w okresie gwarancji, w przypadku wady fabrycznej urządzenia Sprzedawca, po przysłaniu mu na koszt Kupującego wadliwej części, odeśle na swój koszt Kupującemu część naprawioną lub nową. Demontaż i montaż części odbywa się na koszt i staraniem Kupującego. Inne świadczenia, poza wyraźnie wskazanymi w niniejszym dokumencie, nie są przewidziane.

● Warunki gwarancji dotyczą wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które nabyły od Sprzedawcy urządzenie będące przedmiotem niniejszej gwarancji, w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą (Nabywca).

● Sprzedawca zapewnia Nabywcę, że w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady urządzenia, zostanie ona bezpłatnie usunięta. Transport urządzenia lub dojazd do Nabywcy w okresie gwarancji jest bezpłatny jedynie w przypadku, gdy wartość urządzenia w chwili zakupu przekracza 25 000 zł netto lub jego masa jest większa niż 100 kg. Urządzenia znajdujące się poza granicami Polski ( i w zakresie Unii Europejskiej ) objęte są wyłącznie gwarancją materiałową na wskazanych w punkcie pierwszym warunkach.
 
● Każde urządzenie podlegające warunkom gwarancji musi przez cały okres gwarancji posiadać instrukcję obsługi oraz ważną książkę gwarancyjną. Dokumenty te należy okazać serwisantowi Sprzedawcy przed rozpoczęciem przez niego czynności serwisowych.
 
● Książka gwarancyjna jest ważna wtedy, gdy posiada wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczątką Sprzedawcy bez skreśleń i poprawek.
 
● Warunkiem powstania gwarancji jest montaż i rozruch urządzenia dokonany przez serwis Sprzedawcy ( postanowienie to nie dotyczy urządzeń eksploatowanych za granicą ). W przypadku montażu i rozruchu urządzenia przez Nabywcę lub osoby trzecie wymagana jest pisemna zgoda Sprzedawcy, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
 
● Specjalistyczne podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, olejowej i innej, mogą być dokonywane tylko przez osoby do tego uprawnione posiadające uprawnienia, z potwierdzeniem w książce gwarancyjnej, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. W przypadku palników wymagane jest doprowadzenie powietrza z zewnątrz przewodem Æ100mm.
 
● Użytkowanie urządzenia winno odbywać w normalnych warunkach eksploatacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi, obowiązującymi przepisami BHP oraz zgodnie z jego przeznaczeniem.
 
● Nie eksploatuje się urządzenia niesprawnego technicznie. Przeglądy, regulacje, naprawy oraz inne czynności serwisowe wykonywane są przez autoryzowany serwis Sprzedawcy lub osoby to tego uprawnione przez Sprzedawcę.
 
● Wszelkie uszkodzenia i wady powstałe wskutek niewłaściwej obsługi i konserwacji lub jej zaniechania oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez Sprzedawcę mogą być usunięte odpłatnie przez autoryzowany serwis Sprzedawcy.
 
● Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady urządzenia objętej gwarancją, niezależnie od ilości wymienionych części przy jednej naprawie.
 
● Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 10 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia Sprzedawcy. Termin ten może jednak ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub napraw szczególnie skomplikowanych, a także w przypadku konieczności wysłania części za granicę ( w przypadku gwarancji materiałowej ).
 
● Urządzenie musi zostać udostępnione pracownikom serwisu Sprzedawcy. W razie niemożności wykonania naprawy wynikającej z nie udostępnienia urządzenia zgłoszonego do reklamacji, Nabywca poniesie koszty związane z powtórnym przyjazdem serwisu.
 
● Jeżeli nie wywiązanie się Sprzedawcy z zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, w tym także z warunków niniejszej umowy gwarancji, nastąpiło z przyczyn nie zawinionych umyślnie przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe opóźnienia lub szkody Nabywcy, a w szczególności za utracone przez Nabywcę korzyści z tego wynikające.
 
● Roszczenia odszkodowawcze dotyczące strat, w tym utraconych korzyści, powstałych w związku z awarią urządzenia, zostają wyłączone, chyba że awaria powstała z winy umyślnej Sprzedawcy.
 
● W przypadku, gdy urządzenie lub jego część, objęta umową sprzedaży zostanie dowieziona na miejsce przeznaczenia i pozostaje tam do momentu montażu i pierwszego uruchomienia, wówczas odpowiedzialność materialną za towar ( tj. w szczególności odpowiednie zabezpieczenie towaru, jego prawidłowe przechowywanie i składowanie ) przejmuje w całości Nabywca.
 
● W razie utraty książki gwarancyjnej Nabywca winien niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy. Nabywcy przysługuje wówczas prawo do zastępczej książki gwarancyjnej po przedstawieniu dowodu zakupu urządzenia.
 
● Zgłoszenie napraw gwarancyjnych należy kierować do Autoryzowanego Serwisu Sprzedawcy.
 
● Pracownik serwisu Sprzedawcy sporządza protokół z przeglądu lub naprawy urządzenia oraz kwalifikuje interwencję jako wchodzącą w zakres gwarancji lub wyłączoną z niej. W każdym przypadku protokół podpisuje pracownik serwisu oraz Nabywca.
 
● Po każdorazowej naprawie urządzenia pracownik serwisu Sprzedawcy dokonuje w książce gwarancyjnej wpisu o rodzaju wykonanej naprawy.
 
● W przypadku bezpodstawnego wezwania pracownika serwisu do naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane ponosić będzie Nabywca w pełnej wysokości.
 
● Nabywca udostępni autoryzowanemu serwisowi Sprzedawcy urządzenie w umówionym terminie w celu wykonania płatnych przeglądów gwarancyjnych. Ilość przeglądów gwarancyjnych oraz ich częstotliwość jest wpisana w karcie gwarancyjnej. Warunkiem utrzymania gwarancji jest odbywanie przeglądów przez autoryzowany serwis Sprzedawcy.
 
● Uprawnienia wynikające z niniejszego dokumentu przysługują tylko wobec produktów zakupionych od Sprzedawcy jako fabrycznie nowe.
 
● Świadczenia Sprzedawcy wobec Nabywcy z tytułu rękojmi są wyłączone. W przypadku sprzedaży zagranicznej warunki umowy sprzedaży oraz niniejszej gwarancji ustala się jedynie zgodnie z prawem polskim. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów są wyłączone.
 
Niezależnie od postanowień punktów powyższych:
GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:
● Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia.
 
● Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i inne powstałe z winy Nabywcy lub osób trzecich.
 
● Uszkodzenia urządzenia powstałe wskutek działania innych sił zewnętrznych, jak np. przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, powódź itp.
 
● Części mechaniczne oraz ich montaż, które podlegają naturalnemu zużyciu, oraz czynności serwisowe, takie jak np.:
- części szklane, gumowe i silikonowe, żarówki, bezpieczniki, uszczelki, noże, prowadnice i paski napędu w krajalnicach, itp.
- elektrozawory, grzałki wodne w przypadku, gdy urządzenie nie jest chronione ( lub jest chronione nieodpowiednio ) przez filtr mechaniczny oraz zmiękczacz do wody zamontowany w instalacji wodnej zasilającej urządzenie (obowiązek zakupu montażu tego typu zabezpieczeń spoczywa na Nabywcy)
- uszkodzenia mechaniczne i inne spowodowane eksploatacją w warunkach niezgodnych z instrukcją obsługi.
- prace związane z usuwaniem kamienia kotłowego, np. z systemu zaparowania, grzałek itp., czyszczenie filtrów i inne czynności konserwacyjne niezbędne do utrzymania sprawności technicznej.
- regulacje palników (za wyjątkiem regulacji wykonanej po rozruchu) oraz czyszczenie palnika.
- regulacja równomierności wypieku (za wyjątkiem regulacji wykonanej po rozruchu pieca).
- części palnika uszkodzone mechanicznie lub termicznie oraz uszkodzone skutkiem zasilania palnika niewłaściwym paliwem.
- odnośnie maszyn krojąco-pakujących firmy HOBA:
do KRAJALNICY: noże, prowadnice noży, taśmy załadowcze, bezpieczniki topikowe, paski klinowe do napędu noży, sprężyny, filtr oleju.
do TRANSPORTERA KLIPSUJĄCEGO: sprężyny, napęd taśmy klipsującej, noże odcinające taśmy klipsującej, pasek napędów szczotki, bezpiecznik topikowy,
czyszczenie turbiny ( wałku ), łańcuchy, grzałka drukarki daty.
- uszkodzenia mechaniczne i inne spowodowane eksploatacją w warunkach niezgodnych z instrukcją obsługi.
 
● Części lub podzespoły urządzenia, których montażu podjęła się inna niż Sprzedawca firma.
 
GWARANCJA USTAJE:
● Po upływie okresu gwarancji wskazanego w karcie gwarancyjnej, licząc od daty zakupu urządzenia.
 
● Z chwilą wystąpienia opóźnień w płatnościach Nabywcy wobec Sprzedającego, do momentu ich uregulowania; okres, w którym z tego powodu świadczenia gwarancyjne były zawieszone, wlicza się do okresu gwarancji.
 
● W przypadku stwierdzenia samowolnych napraw, zmian konstrukcyjnych i innych czynności wykonywanych przy urządzeniu przez nieupoważnione osoby, niezgodnie z zaleceniem Sprzedawcy lub Producenta,
 
● W przypadku nie udostępnienia urządzenia lub nie wykonania obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne są odpłatne, wykonywane co 6 miesięcy. W przypadku maszyn HOBA przegląd gwarancyjny nie później niż po spakowaniu 500 000 sztuk chleba.
 
● W przypadku zbycia urządzenia przez Nabywcę lub przekazania go do używania osobie trzeciej.
Ta strona korzysta z plików cookies dla poprawnego funkcjonowania - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.